امروز : یکشنبه , ۰۴ آبان ۱۳۹۹
مشارکت در پروژه ها
حوزه های  مشارکت در شرکت پادیر بشرح ذیل میباشد
  •  مدیریت پروژه های عمرانی و صنعتی
  • تامین متریال و مواد مورد نیاز طرحها 
  • مشاوره و ارائه خدمات در تمامی مراحل اجرای پروژه  
  • مشاوره تامین مالی طرح